ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

          


                 


  


 

 

       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สำนักงาน กศน.กทม.

ประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

More...

 คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ สำนำนักงาน กศน.กทม. ได้ลงตรวจเยี่ยมโครงการปะติดลวดลายบนผลิตภัณฑ์สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

More...

 คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ สำนักงาน กศน.กทม.ได้ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพ

More...

กิจกรรมประกวด สุดยอด กศน.ภาค กทม. คัดเลือกจาก 6 ทีม เหลือ 3 ทีมเพื่อเข้าร่วมประกวดสุดยอด กศน.ระดับประเทศ 

More...

กิจกรรม กศน.เขต
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP)การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

 กศน.เขตปทุมวัน  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP)การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

More...
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 จบใน 8

 กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 จบใน 8 

More...
กศน.เขตวังทองหลาง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการสัมมนาวิชาการ

กศน.เขตวังทองหลาง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการสัมมนาวิชาการ

More...
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม.

 กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. 

More...
กศน.เขตวังทองหลางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 กศน.เขตวังทองหลางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

More...
กศน.เขตทวีวัฒนา โดยนางสาวสิริกวินท์ ครุธครองพันธุ์ ได้ร่วมกับ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข

 กศน.เขตทวีวัฒนา โดยนางสาวสิริกวินท์  ครุธครองพันธุ์ ได้ร่วมกับ ดร.พรจิต  อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข

More...
เว็บไซค์ กศน.เขต
More...

http://www.nfe.go.th/ksnkbkp

  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.เขตหนองแขม 

More...

เว็บไซค์  กศน.เขตบางเขน  http://www.nfe-bangkhen.com/ 

More...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.เขตวัฒนา

More...

www.bangkhae-nfe.com
เว็บไซค์ กศน.เขตบางแค

More...

 
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ผู้ดูแลระบบ: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.)
เลขที่ 161/10 ซ.อรุณอมรินทร์ 15 (วัดพระยาทำ) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2866-2830-33 ต่อ 102, 114, 115 และ 0-2418-3567 โทรสาร : 0-2418-3568 , 0-2866-2839
    E-Mail Address : korsornor@bkk1.nfe.go.th

Facebook : สำนักงาน กศน.กทม.