ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

          


                 


  


 

 

       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สำนักงาน กศน.กทม.

  การประชุมผู้บริหาร กศน.เขต 50 เขต

More...

  โครงการประชุม แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

More...

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน

More...

สำนักงาน กศน.กทม. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ

More...

เว็บไซค์ กศน.เขต
More...

http://www.nfe.go.th/ksnkbkp

  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.เขตหนองแขม 

More...

เว็บไซค์  กศน.เขตบางเขน  http://www.nfe-bangkhen.com/ 

More...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.เขตวัฒนา

More...

www.bangkhae-nfe.com
เว็บไซค์ กศน.เขตบางแค

More...

 
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ผู้ดูแลระบบ: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.)
เลขที่ 161/10 ซ.อรุณอมรินทร์ 15 (วัดพระยาทำ) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2866-2830-33 ต่อ 102, 114, 115 และ 0-2418-3567 โทรสาร : 0-2418-3568 , 0-2866-2839
    E-Mail Address : korsornor@bkk1.nfe.go.th

Facebook : สำนักงาน กศน.กทม.