ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
 

นโยบาย/ภารกิจ

 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
                                                                                                          

   วิสัยทัศน์

  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นองค์กรหลักในการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   พันธกิจ

  - จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการศึกษาพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
    ทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
  - จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้สังคม
  - สร้างและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา 


  ผลผลิต

 - การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 - การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
 - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

  ยุทธศาสตร์

 - การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรหลักแห่งการจัดการกระบวนการเรียนรู้
 - การพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั่วไปให้เป็นผู้รับบริการประจำและเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์
 - การพัฒนากลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้จัดการศึกษา ตาม ม.12 ของพ.ร.บ. การศึกษา และผู้รับบริการโดยตรง
 - การประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึง การยอมรับในคุณภาพ และการ   มีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การสร้างระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     นโยบาย

 - เร่งรัด จัด และพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการศึกษาพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 - จัด ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งพัฒนา แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการให้บริการทางวิชาการเพื่อเติม
   ปัญญาให้สังคม
 - เร่งรัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 - เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา

 

ภารกิจหลักของงานการศึกษานอกโรงเรียน

 

                      ภารกิจหลักของงานการศึกษานอกโรงเรียน คือ  การจัดการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างคนให้มีคุณภาพ นั้น  ได้แก่  จัดการศึกษาพื้นฐาน  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้

                      1.  จัดการศึกษาพื้นฐาน   เป็นภารกิจสำคัญอันดับแรก  เป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การจัดการศึกษาจะครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายอย่างหลากหลาย รวมทั้งความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  การจัดกระบวนการเรียนรู้กำหนดให้มีกิจกรรมหลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  5  กิจกรรม   ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม   การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)   การทำโครงงาน   การสอนเสริมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้กำหนด การวัดผลประเมินผลทุกกิจกรรม  ซึ่งกำหนดการประเมินเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  เพื่อทราบถึงพื้นความรู้ของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียน   และการประเมินปลายภาคเรียน   โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน  60  คะแนน  ซึ่งประกอบ ด้วยผลงาน / ชิ้นงาน    การนำเสนอผลงาน / การร่วมอภิปราย  30  คะแนน      การทดสอบย่อย  10  คะแนน    การทำโครงงาน 30  คะแนน     และคะแนนปลายภาคเรียน 40  คะแนน

                      2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต่างกัน โดยมีสาระดังนี้

                                2.1  การเรียนรู้อาชีพแบบองค์รวมที่ประชาชน ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

                                2.2  การออกแบบการเรียนรู้งานอาชีพตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ  การเข้าสู่อาชีพ  การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี

                                2.3  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการดับวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด ทำ จำ แก้ปัญหาและพัฒนา

                                2.4  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์  การทำอาชีพภายใต้วัฒนธรรมของชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของชุมชน  เป็นชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ

                      3.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม โดย มีสาระสำคัญ ดังนี้

                                3.1  เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของตนและแก้ปัญหาสังคมของตนได้อย่างมีความสุข

                                3.2  เป็นการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน

                                3.3    เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสามารถให้แก่บุคคล   เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และแต่ละสถานการณ์

                      4.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่   หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.