ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

1. นักศึกษา กศน.วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  รับสมัคร 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี


2. นักศึกษา กศน. วิธีเรียนแบบทางไกล  รับสมัคร 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี


3. การประเมินเทียบระดับการศึกษา (เฉพาะผู้ที่มีอาชีพและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ) รับสมัครอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (วันเวลาการรับสมัคร สำนักงาน กศน. จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้ง ๆ ไป) สถานศึกษาที่ให้บริการ คือ กศน.เขตบางกอกน้อยCopyright © 2010 All Rights Reserved.