ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
















 













กศน.เขตบางเขน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบางเขน

          กศน.เขตบางเขน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบางเขน รวมถึงศูนย์การเรียนชุมชน กศน.เขตบางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ดังนี้

แขวงอนุสาวรีย์
1. ศรช.วัดไตรรัตนาราม    น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
2. ศรช.หมู่บ้านปั้นทอง 3   นำท่วมสูง  60 - 80 เซนติเมตร
3. ศรช.หมู๋บ้านทหารผ่านศึก  น้ำท่วมสูง  1 เมตร
4. ศรช.หมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์  น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
5. ศรช.วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน  น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
 
แขวงท่าแร้ง
6. ศรช.หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ  น้ำท่วมสูง  60-80  เซนติเมตร
7. ศรช.วัดศิริพงษ์ธรรมนมิต  บริเวณปากทางเข้าวัด และภายในวัดศิริพงษ์ธรรมนมิต น้ำท่วมสูง  30-50 เซนติเมตร
 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.