ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนที่สำนักงาน กศน.กทม.
bulletติดต่อผู้บริหาร
bulletติดต่อผู้ดูแลระบบ
bulletวิธีประเมินเทียบระดับ
bulletเปรียบเทียบวิธีเรียน 3 วิธี
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.รัฐมนตรี
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletข้อมูล ศรช.ปี 2551
bulletการใช้พลังงานในภาคราชการ
 

กศน.เขตบางเขน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบางเขน

          กศน.เขตบางเขน ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบางเขน รวมถึงศูนย์การเรียนชุมชน กศน.เขตบางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ดังนี้

แขวงอนุสาวรีย์
1. ศรช.วัดไตรรัตนาราม    น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
2. ศรช.หมู่บ้านปั้นทอง 3   นำท่วมสูง  60 - 80 เซนติเมตร
3. ศรช.หมู๋บ้านทหารผ่านศึก  น้ำท่วมสูง  1 เมตร
4. ศรช.หมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์  น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
5. ศรช.วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน  น้ำท่วมสูง  60-80 เซนติเมตร
 
แขวงท่าแร้ง
6. ศรช.หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ  น้ำท่วมสูง  60-80  เซนติเมตร
7. ศรช.วัดศิริพงษ์ธรรมนมิต  บริเวณปากทางเข้าวัด และภายในวัดศิริพงษ์ธรรมนมิต น้ำท่วมสูง  30-50 เซนติเมตร
 กิจกรรม กศน.เขต

กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP)การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 จบใน 8
กศน.เขตวังทองหลาง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการสัมมนาวิชาการ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตวังทองหลางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กศน.เขตทวีวัฒนา โดยนางสาวสิริกวินท์ ครุธครองพันธุ์ ได้ร่วมกับ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ผอ.จิราภรณ์ อุทัยศรี ผอ.กศน.เขตตลิ่งชัน นำคณะข้าราชการ ชุมชนวัดจำปา
กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติที่ศูนย์การเรียนวัดชัยฉิมพลี
กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมต้อนรับ พันจ่าโทปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน..กทม.
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมสร้างความดีถวายในหลวง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง) สอนทำกระทงให้กับชุมชนบ้านครัวใต้
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือขององค์การยูเนสโก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4
ผู้อำนวยการกศน.เขตบางกอกน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการพัฒนาบทบาทผู้นำเพื่อการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตบางรัก เข้ารับมอบเกียรติบัตรทุนครูสอนดี จากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
กศน.เขตวังทองหลาง ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำบุญเวียนเทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
กศน.เขตวังทองหลาง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕รอบ
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเข้าพรรษา
กศน.เขตบางรัก นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชั่วโมง
กศน.เขตบางรักพร้อมคณะบุคลากร นำนักนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กศน.เขตบางรักและคณะบุคลากร จัดโครงการตลาดนัดวิชาการ ตลาดนัดอาชีพขึ้น
กศน.ปทุมวัน เข้าร่วมแห่เทียนพรรษาชุมชนหลังวัดปทุมวนารามและโรงเรียนวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวัน แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดสามย่าน
กศน.เขตภาษีเจริญ นำคณะครูและชาวบ้านในเขตภาษีเจริญ ศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ผอ.กศน.เขตปทุมวัน มอบหมายให้นางสาวพิสมัย อภัยวงศ์ พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการสำรวจเด็กเร่ร่อนอย่างคร่าว ๆ ครั้งที่ 10
ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางรัก มอบหมายให้คณะบุคลากร ดำเนินกิจกรรม เพิ่มพูนคุณธรรม พัฒนาจิต
กศน.เขตวังทองหลาง โดยนางดาริณี นันทาวรนุช ผอ.กศน.เขตวังทองหลาง จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
นางดาริณี นันทาวรนุช ผอ.กศน.เขตวังทองหลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขตวังทองหลาง
กศน.เขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
มโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Global Education and Its Discourse”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ครูกศน.ตำบล ปี พ.ศ.2555
กศน. เขตปทุมวัน ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชำนิหัตถการ
กศน. เขตธนบุรี ได้มอบหมายให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการขยายอาชีพสำหรับนักศึกษา กศน. เพื่อความมั่นคง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.เขตปทุมวัน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2555
กศน.เขตสวนหลวง เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของประชาคมอาเซียน
ผอ.วรวุฒิ หุนมาตรา นำคณะครูและนักศึกษาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ : สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
กศน.เขตวังทองหลาง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแก่ชมรมผู้สูงอายุเขตวังทองหลาง
กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมชุมชน สู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพและสู่อาเซียน
กศน.เขตภาษีเจริญเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดไชยฉิมพลี สถานที่เวียนเทียน
กศน.เขตภาษีเจริญ ได้นิเทศติดตามการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนวัดทองศาลางาม
กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมกับ บ้านบางแค จัดการกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพ
กศน.เขตลาดพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหลังคาพระประจำวันเกิด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2555
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา-สมาธิ ในการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600ปี
กศน.เขตบางรัก ดำเนินโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555
งานทำบุญอาคารตลาดสามย่าน ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
กศน.เขตภาษีเจริญ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
กศน.เขตวังทองหลางจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 กศน.เขตภาษีเจริญ จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
กศน.เขตบางรัก พร้อมบุคลากร จัดโครงการ เรียน กศน.อย่างไรให้มีอนาคต
กศน.เขตปทุมวัน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555
พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล และ ผู้ช่วยส.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 กศน.เขตภาษีเจริญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 27 เมษายน 2555 บุคลากร กศน.เขตวังทองหลาง จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร
นางดาริณี นันทาวรนุช กศน.เขตวังทองหลางเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2555
นายภัคพงษ์ สีหราช ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงาน
กศน.เขตวังทองหลาง โดยนายวนัส พุทธามาตย์ ครูกศน.ตำบล ที่ปรึกษาชมรมกีฬา
กศน.เขตปทุมวันและกศน.เขตราชเทวี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานสร้าง กศน.ตำบล
กศน.เขตปทุมวัน อบรมพัฒนาบุคลากรกศน.เขตปทุมวัน ด้านเทคโนโลยีสารสรเทศ
กศน. เขตปทุมวัน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน.
กศน.เขตสวนหลวง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดกศน.กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ
กศน.เขตภาษีเจริญ จัดโครงการ "อบรมลูกเสือวิสามัญ"
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
กศน.เขตภาษีเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ N-NET
สนามสอบ กศน.ปทุมวัน จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ N-NET
กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการ "ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน กศน.ปี 2555"
กศน. เขตหนองแขม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน. เขตปทุมวัน สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
นายวีระกุล อรัณยะนาค ผอ.สนง.กศน.กทม. เป็นประธานในโครงการประชุมรับมอบนโยบาย
นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตบางแค เข้าร่วมในงานพิธีรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะทีมบุคลากรครู กศน.เขตบางแค เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กศน.เขตลาดพร้าวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ
กศน.เขตลาดพร้าวได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กศน.แขวงพระโขนงเหนือเข้าร่วมประชุมองค์กรนักศึกษา
กศน.เขตวัฒนา จัดประชุมผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้ง 2 มิติ ปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.เขตวัฒนาเข้าร่วมเข้าร่วมงานประกาศรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 3
กศน. เขตธนบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวกุลนิษฐ์ ผลกษาปน์สิน หัวหน้า กศน. แขวงตลาดพลู จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน
กศน.เขตธนบุรี ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการตามรอยพ่อ
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน.ปทุมวันเกมส์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
กศน.เขตวังทองหลาง นำนักศึกษาจำนวน 25 คน เข้าร่วมงานคนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
พนักงานราชการครูอาสา กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานคนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
กศน.เขตปทุมวันนำนักศึกษาเข้าร่วมสนทนากลุ่มการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ และบุคลากร องค์กรนักศึกษา และภาคีเครือข่ายในเขตภาษีเจริญ ร่วมกับ ช่อง 7 สี ช่วยชาวบ้าน
กศน.เขตหนองแขมได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมออกครัว กศน. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2554 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
กศน.เขตหนองแขม นำโดย ผอ.ปกาสิต ตราชื่นต้อง นำคณะครูและประธานองค์กรนักศึกษา กศน.เขตหนองแขม ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เยียวยาประชาชน
พิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรม มอบเรือ และส่งขบวนเรือ เพื่อให้ไปช่วยน้ำท่วม ยังจุดต่าง ๆ
กศน.เขตสวนหลวง นำโดยผอ.พล ศรีกัลยา จัดกิจกรรม กศน.เขตสวนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดบวรมงคล
กศน. เขตปทุมวัน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตปทุมวัน มอบหมายให้ นางสาวปิยะพร ศรีแก้ว พนักงานราชการครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน.เขตปทุมวัน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการกศน.เขตปทุมวัน ครูผู้ช่วย พนักงานราชการครูอาสา พนักงานราชการครู กศน.ตำบล ครูศูนย์การเรียนชุมชน เป็นจิตอาสาเยียวยาประชาชน
ด้วย กศน.เขตดุสิต โดย นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผอ.กศน.เขตดุสิตได้นำคณะครู ไปเป็นจิตอาสา เยียวยาผู้ประสบภัย
กศน.เขตสวนหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม กศน.เขตสวนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กศน.เขตสวนหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม กศน.เขตสวนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กศน.เขตสวนหลวง กศน.เขตคลองเตย และ กศน.เขตบางกะปิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัว กศน.กทม.
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผอ.กศน.เขตปทุมวัน มอบหมายให้ครูผู้ช่วย พนักงานราชการครูอาสา และพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
กศน. เขตดุสิต ได้ไปเปิดครัว ช่วยภัยน้ำท่วม ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เขตสวนหลวง ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ"ประชุมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเีรียนกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ"
นายพล ศรีกัลยา ผู้อำนวยการ กศน.เขตสวนหลวง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กศน.เขตพระโขนง ได้เปิดจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านกศน.เขตหนองแขมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผอ.กศน.เขตปทุมวัน ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล และนักศึกษากศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผอ.กศน.กทม. เข้าตรวจเยี่ยมกศน.เขตวัฒนา
ผู้อำนวยการกศน.กศน.เขตทวีวัฒนา ได้นำคณะครู/องค์กรนักศึกษา รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค
ข้าราชการ พนักงานราชการครูอาสา พนักงานราชการครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.เขตปทุมวัน ร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษา
กศน. เขตปทุมวัน ประกาศผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน. เขตปทุมวัน จัดโครงการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ใส่ใจศูนย์การเรียน
บุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาจิต
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทกันส์ – แทค จำกัด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 กศน.ฝั่งธนบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หัวหน้ากศน.แขวงวังใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กศน.เขตบางบอน นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติCopyright © 2010 All Rights Reserved.